مسیر های نمایندگی های ترانسپورتی

مسیر های نمایندگی های ترانزیتی

فقط در سه مرحله صاحب تکت شوید!

رزرو تکت از طریق سایت

با انتخاب دلخواه نوع بس،شماره چوکی و نمایندگی ترانسپورتی از سایت تکت رزرو نموده و تکت رزرو شده خود را از نزدیک ترین نمایندگی داخل شهری دریافت کنید .

خرید تکت از تکت فروشی های داخل شهری

به صورت حضوری به یکی از تکت فروشی های شهری مراجع نموده و تکت خود را دریافت نمایید.

خرید تکت از تکت فروشی های ترانسپورتی

به صورت حضوری به یکی از نمایندگی های ترانسپورتی مراجع نموده و تکت خود را دریافت نمایید.

نمایندگی ها

نظریات شما

برای رشد و ارتقای بهتر سایت نظریات خود را با ما شریک سازید.