مسیر های نمایندگی های ترانسپورتی

هرات - کابل

نوعیت موتر: 580

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 2:30 ب.ظ

قیمت:1500

هرات - کابل

نوعیت موتر: VIP

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 5:30 ب.ظ

قیمت:1900

هرات - کابل

نوعیت موتر: 580

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 2:30 ب.ظ

قیمت:1500

هرات - کابل

نوعیت موتر: VIP

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 5:30 ب.ظ

قیمت:1900

هرات - کابل

نوعیت موتر: 580

تاریخ: چهارشنبه 1403/03/09

ساعت حرکت: 2:30 ب.ظ

قیمت:1500

هرات - کابل

نوعیت موتر: VIP

تاریخ: چهارشنبه 1403/03/09

ساعت حرکت: 5:30 ب.ظ

قیمت:1900

مسیر های نمایندگی های ترانزیتی

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 8:00 ق.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 9:00 ق.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا هایس(فلانکوچ)

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 10:00 ق.ظ

قیمت:1000

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 11:00 ق.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: سمند

تاریخ: دوشنبه 1403/03/07

ساعت حرکت: 12:00 ب.ظ

قیمت:1300

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 8:00 ق.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 9:00 ق.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا هایس(فلانکوچ)

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 10:00 ق.ظ

قیمت:1000

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 12:00 ب.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: سه‌شنبه 1403/03/08

ساعت حرکت: 1:00 ب.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: چهارشنبه 1403/03/09

ساعت حرکت: 8:00 ق.ظ

قیمت:1350

هرات - مشهد

نوعیت موتر: سمند

تاریخ: چهارشنبه 1403/03/09

ساعت حرکت: 9:00 ق.ظ

قیمت:1300

فقط در سه مرحله صاحب تکت شوید!

رزرو تکت از طریق سایت

با انتخاب دلخواه نوع بس،شماره چوکی و نمایندگی ترانسپورتی از سایت تکت رزرو نموده و تکت رزرو شده خود را از نزدیک ترین نمایندگی داخل شهری دریافت کنید .

خرید تکت از تکت فروشی های داخل شهری

به صورت حضوری به یکی از تکت فروشی های شهری مراجع نموده و تکت خود را دریافت نمایید.

خرید تکت از تکت فروشی های ترانسپورتی

به صورت حضوری به یکی از نمایندگی های ترانسپورتی مراجع نموده و تکت خود را دریافت نمایید.

نمایندگی ها

نظریات شما

برای رشد و ارتقای بهتر سایت نظریات خود را با ما شریک سازید.