مسیر های نمایندگی های ترانسپورتی

هرات - کابل

نوعیت موتر: VIP

تاریخ: شنبه 1403/04/02

ساعت حرکت: 2:30 ب.ظ

قیمت : 1900

چوکی های باقی مانده: 0

مسیر های نمایندگی های ترانزیتی

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: شنبه 1403/04/02

ساعت حرکت: 11:00 ق.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: شنبه 1403/04/02

ساعت حرکت: 12:00 ب.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: شنبه 1403/04/02

ساعت حرکت: 1:00 ب.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 7:00 ق.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا هایس(فلانکوچ)

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 7:00 ق.ظ

قیمت:900

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 8:00 ق.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 9:00 ق.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 11:00 ق.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 12:00 ب.ظ

قیمت:1250

هرات - مشهد

نوعیت موتر: تویوتا کرولا مدل بالا

تاریخ: یکشنبه 1403/04/03

ساعت حرکت: 2:00 ب.ظ

قیمت:1250

فقط در سه مرحله صاحب تکت شوید!

رزرو تکت از طریق سایت

با انتخاب دلخواه نوع بس،شماره چوکی و نمایندگی ترانسپورتی از سایت تکت رزرو نموده و تکت رزرو شده خود را از نزدیک ترین نمایندگی داخل شهری دریافت کنید .

خرید تکت از تکت فروشی های داخل شهری

به صورت حضوری به یکی از تکت فروشی های شهری مراجع نموده و تکت خود را دریافت نمایید.

خرید تکت از تکت فروشی های ترانسپورتی

به صورت حضوری به یکی از نمایندگی های ترانسپورتی مراجع نموده و تکت خود را دریافت نمایید.

نمایندگی ها

نظریات شما

برای رشد و ارتقای بهتر سایت نظریات خود را با ما شریک سازید.